Alternate Text

पायी दिंडी सोहळा - श्रीक्षेत्र सिद्धेश्वर कुरोली ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर

पायी दिंडी सोहळा - श्रीक्षेत्र सिद्धेश्वर कुरोली ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर

पायी दिंडी सोहळा - श्रीक्षेत्र सिद्धेश्वर कुरोली ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर

वर्षे १३ वे

१-१२-२०१६ ते १५-१२-२०१६

posted on 01-Dec-2016